• ساعت : ۱۰:۶:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۳۸۸/۰۳/۱۱ 
  • کد خبر : ۱۸۰۴
سایر شهرداران از بدو تاسیس
ساير شهرداران از بدو تاسيس بدليل اينكه از اين عزيزان اطلاعات زيادي در دسترس نبود فقط به ذكر نام و سال تصدي آنها اكتفا مي كنيم در ضمن از خود و يا خانواده نامبرده گان كه مايل به درج مشخصات كاملتري از اين عزيزان مي باشند مي توانيد با ما تماس بگيريد. با تشكر ----------اسامي به ترتيب نا اولين شهردار شهر سنندج----------
ساير شهرداران از بدو تاسيس
بدليل اينكه از اين عزيزان اطلاعات زيادي در دسترس نبود فقط به ذكر نام و سال تصدي آنها اكتفا مي كنيم در ضمن از خود و يا خانواده نامبرده گان كه مايل به درج مشخصات كاملتري از اين عزيزان مي باشند مي توانيد با ما تماس بگيريد. با تشكر ----------اسامي به ترتيب نا اولين شهردار شهر سنندج----------

جناب آقاي سيد نعيم صادقي از تاريخ 3/2/1358 تا تاريخ 10/7/1358 بصورت انتخابي.
جناب آقاي محمد توفيق زرينه كفش از تاريخ 1/9/1357 تا تاريخ 30/1/1358 بصورت انتصابي جناب آقاي محمد اصوليان از تاريخ 1/8/1354 تا تاريخ 30/8/1357 بصورت انتصابي .
جناب آقاي كريم نجات پور از تاريخ 8/10/1352 تا تاريخ 30/7/1354 بصورت انتصابي .
جناب آقاي حمزه كياني از تاريخ 9/9/1351 تا تاريخ 30/9/1352 بصورت انتصابي .
جناب آقاي محمد نوري از تاريخ 15/3/1350 تا تاريخ --/9/1351 بصورت انتصابي .جناب آقاي دكتر مهندس احسان الله مؤيد از تاريخ 21/8/1349 تا تاريخ 12/3/1350 بصورت انتصابي .
جناب آقاي دكتر ابوالفضل پور حكمت از تاريخ 1/12/1347 تاتاريخ 20/8/1349 بصورت انتصابي
جناب آقاي عبدالعلي ميرزايي از تاريخ 6/5/1347 تاتاريخ 30/11/1347 بصورت انتصابي
جناب آقاي ضياالدين محسني پور از تاريخ 2/10/1346 تاتاريخ 5/5/1347 بصورت انتصابي
مرحوم سيد نصرالله رضواني از تاريخ 1/2/1345 تاتاريخ 1/10/1346 بصورت انتصابي
جناب آقاي ناصر دبيرشاه ويسي از تاريخ 11/5/1344تا تاريخ 9/12/1344
مرحوم عطاءالله حبيبي از تاريخ 31/2/1342تا تاريخ 11/1/1344 بصورت انتخابي براي بار دوم
جناب آقاي امين الله خان مشير وزيري از تاريخ 1/7/1340 تا تاريخ  18/12/1341 بصورت انتخابي. 
مرحوم علي اشرف وزيري (اشرف الملك) از تاريخ 5/1/13340 تا تاريخ  16/6/13340 بصورت انتخابي.
جناب آقاي ناصر قانع از تاريخ 1/3/1339 تا تاريخ  30/11/1339 بصورت انتخابي
جناب آقاي جهانگير سعد آبادي از تاريخ 1/2/1338 تا تاريخ 15/12/1338 بصورت انتخابي .
جناب آقاي خليل هاشمي از تاريخ 1/1/1336 تا تاريخ 29/12/1327 بصورت انتخابي.
شادروان حاج خليل جواهري از تاريخ 9/9/1334 تا تاريخ 29/12/1335 بصورت انتخابي
شادروان عطاءالله خان حبيبي از سال 1333 تا 29/8/1335
مرحوم علي اشرف خان وزيري(اشرف الملك)از سال 1325 تا سال 1333 بصورت انتخابي براي دو دوره چهارساله بعنوان شهردار سنندج انتخاب شدند
مرحوم نصرت الله خان صادق وزيري(اعزاز) از سال 1324تا سال 1325 بصورت انتخابي براي بار سوم
شادروان احمد وثيق از سال 1322 تا سال 1324به طور انتخابي
شادروان نبي خان اردلان از سال 1320 تا سال 1322 بصورت انتخابي
شادروان صوراسرافيل از سال 1318 تا سال 1320 بصورت انتصابي
شادروان نصرت الله خان صادق وزيري(اعزاز) براي بار دوم از سال 1315تا سال1318بصورت انتخابي
شادروان طهماسبي از سال 1312 تا سال 1315بصورت انتخابي
شادروان جلال الدين جهانباني  از سال 1310تا 1312 بصورت انتخابي
شادروان نصرت الله خان صادق وزيري(اعزازالملك)از سال 1308 تا سال 1310 بصورت انتخابي
شادروان محمد باقرخان حبيبي(سالار مفخم)از سال 1302تا سال 1308بصورت انتخابي

امتیاز :  ۳.۷۵ |  مجموع :  ۴

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0